Commenté

2020-10-22 18:58:14 Andrzej

Déblocage Samsung SM-B550H - Szybko i dzia³a. 3 x 100% zrealizowane.

2020-10-21 14:08:58 Damian

Déblocage Samsung GT C3350 - Wszystko ok. Polecam

2020-10-12 15:31:40 PAWE£

Déblocage Samsung Galaxy S3 Mini - super,bezproblemowo.. POLECAM

2020-09-29 16:51:47 Piotr

Déblocage Samsung Galaxy A5 - Polecam, szybka, sprawna obs³uga simlock zdjêty bez wychodzenia z domu. Samsung Galaxy A5

2020-09-29 09:31:44 £ukasz

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Tego samego dnia otrzyma³em kod do odblokowania. Polecam

2020-09-18 11:02:36 Tomasz

Déblocage Samsung S5610 - Szybko i skutecznie, polecam

2020-09-15 13:00:55 Maciej

Déblocage Samsung 740SC - Wszystko idealnie. Szybko i bez problemów.

2020-09-13 20:54:15 Stanis³aw

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Szybka wysy³ka kodu. Telefon Galaxy A3 po wpisaniu kodu ju¿ jest bez simlocka. Polecam

2020-09-08 09:03:36 Jan

Déblocage Samsung Galaxy S5 - Zamawia³em kod NCK do Samsung S5, kod poprawny, sieæ odblokowana.

2020-09-07 11:21:44 Sebastian

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Kolejny raz korzystam z us³ugi i kolejny raz nie zawiod³em siê, Simlock zdjêty bez najmniejszego problemu

2020-09-04 08:12:15 Dorota

Déblocage Samsung Galaxy Trend II - Dziêkujê, pe³ne zadowolenie. Polecam profesjonalizm.

2020-08-20 08:39:06 Tomasz

Déblocage Samsung C3050 - Wszystko szybko i bardzo sprawnie. Pe³ne wyja¶nienie. Pomoc z ka¿dym, nawet ma³ym problemem. Zdecydowanie polecam. Pozdrawiam

2020-08-13 12:40:22 Tomasz

Déblocage Samsung Galaxy S5 - Wszystko super. Dziêki

2020-08-12 16:47:38 Jaroslaw

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Szybko i sprawnie pelna profeska

2020-08-12 08:34:39 Grzegorz

Déblocage Samsung Xcover 550 - Us³uga bardzo dobra wszytsko dzia³a i prosta w obs³udze. Natomiast czas oczekiwania pisze ¶rednio 18 minut a ja czeka³em 20 godzin tak¿e tu jest ma³y problem.

2020-08-10 16:00:15 Damian

Déblocage Samsung S5611 - Jak najbardziej Polecam ¯adnych problemów Wszystko sprawnie zrobione pomimo weekendu :)

2020-07-29 17:30:41 Anatol

Déblocage Samsung Galaxy S3 - Szybko dosta³em kody ,w ci±gu kilkunastu minut ,Zadzia³a³o, niestety potrzebny by³ kod MCK co podnios³o koszty ale trudno.

2020-07-23 09:34:27 Bogumi³a

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Super . Dzia³a . Posz³o szybko i sprawnie.

2020-07-22 18:05:41 Micha³

Déblocage Samsung Xcover 550 - wszystko ok. Sim lock offline bez problemu za pierwszym razem.

2020-07-22 03:34:08 Pawe³

Déblocage Samsung SM-G900F - ok, dzia³a

2020-07-21 17:55:33 Agnieszka

Déblocage Samsung SM-G357FZ - Bez problemu telefon odblokowany;) jedyny minus to czas ale to zale¿y od przelewu bankowego i poprzedza³ weekend;(

2020-07-21 10:31:14 Tomasz

Déblocage Samsung Galaxy S4 mini - Wszystko ok, polecam.

2020-07-20 09:42:45 Marta

Déblocage Samsung Galaxy S4 - Szybko, sprawnie, polecam.

2020-07-14 10:14:22 Tomasz

Déblocage Samsung SM-B550H - Polecam, kod dzia³a.

2020-07-12 20:42:06 Pawe³

Déblocage Samsung Galaxy SIII Mini - Dzia³a elegancko :)

2020-07-11 11:30:10 Jacek

Déblocage Samsung S5611 - Szybko i perfekcyjnie polecam.

2020-07-10 13:01:50 Mariusz

Déblocage Samsung B2710 Solid Immerse - Szybko i sprawnie. DZIA£A :)

2020-07-10 08:50:12 Marta

Déblocage Samsung Galaxy Alpha - Szybo, sprawnie i - co najwa¿niejsze: skutecznie

2020-07-10 08:31:08 Krzysztof

Déblocage Samsung S5611 - B³yskawiczna obs³uga, kod zadzia³a³, przejrzysta obs³uga. Jak ¶ci±gn±æ simlocka to tylko tutaj Polecam

2020-07-08 10:02:43 Pawe³

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Profesionalna obs³uga i szybka realizacja, kod otrzyma³em w nieca³± godzinê. W moim przypadku wystarczy³a tañsza opcja bez kodu unfreeze.

2020-07-08 05:53:23 Piotr

Déblocage Samsung Galaxy A5 - Wszystko dzia³a jak nale¿y. £±czny czas od z³o¿enia zamówienia do otrzymania kodu do odblokowania telefonu to 3 i pó³ godziny. Polecam

2020-07-07 20:59:33 Andrzej

Déblocage Samsung SM-G920F - wszystko ok

2020-07-06 11:53:19 £ukasz

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Szybko i sprawnie. Wprowadzi³em kod i telefon odblokowany 😀

2020-07-02 13:34:09 Krzysztof

Déblocage Samsung Galaxy Ace 4 - Telefon odblokowany, dzia³a. Czas operacji 15min. Super.

2020-06-24 15:15:39 Waldemar

Déblocage Samsung C3530 - szybko sprawnie

2020-06-24 12:13:55 Aneta

Déblocage Samsung Galaxy S4 - Szybko i sprawnie polecam.

2020-06-24 08:41:57 Karol

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Szybko i sprawnie. Polecam

2020-06-21 17:25:08 Kazimierz

Déblocage Samsung SM-G357FZ - Na kod trzeba by³o ponad 3 godziny poczekaæ, ale zadzia³a³ ( simlock zosta³ zdjêty, to najwa¿niejsze).

2020-06-07 21:53:20 Marcin

Déblocage Samsung C3050 - Polecam szybko sprawnie .

2020-06-05 09:16:40 Jaros³aw

Déblocage Samsung Galaxy S6 - Bez problemów. Trochê d³u¿ej ni¿ 18 minut, ale zamówienie by³o sk³adane w nocy.

2020-06-03 11:56:37 Ma³gorzata Ma³gorzata

Déblocage Samsung Galaxy S4 - Szybk± us³uga. Polecam.

2020-06-03 11:55:50 Ma³gorzata

Déblocage Samsung Galaxy S4 - Szybk± us³uga. Polecam.

2020-06-03 11:13:12 Wies³aw

Déblocage Samsung Galaxy S4 - Us³uga na najwy¿szym poziomie. Polecam.

2020-06-03 01:04:31 Piotr

Déblocage Samsung Galaxy A5 - Kod zadzia³a³ przy pierwszym podej¶ciu. Przes³anie go nie by³o najszybsze, ale po 10 godz. kod otrzyma³em. Dziêkujê.

2020-06-01 00:20:18 Rafa³

Déblocage Samsung SM-G357FZ - Na kod odblokowuj±cy czeka³em do¶æ d³ugo, bo 7 godzin. By³o to d³u¿ej ni¿ przeciêtne 18 minut ale maksymalny czas to 24 godziny. Mo¿e by³o to zale¿ne od modelu telefonu. Mimo wszystko polecam us³ugê w 100%, wszystko by³o dok³adnie opisane, wystarczy³o postêpowaæ zgodnie z instrukcjami. Samo zdjêcie simlocka by³o bardzo proste. Równie¿ cena by³a mocno konkurencyjna. To by³ mój 2 smartfon odblokowany przez simlock24 i je¶li nic siê nie zmieni to kolejny w razie potrzeby równie¿ zostanie odblokowany za ich pomoc±.

2020-05-31 17:02:54 Andrzej

Déblocage Samsung Galaxy S5 - Very satisfied

2020-05-29 16:14:13 Marcin

Déblocage Samsung SM-B550H - Us³uga jak najgardziej godna polecenia.

2020-05-29 11:06:55 Justyna

Déblocage Samsung Galaxy A5 (2017) - Wszystko szybko sprawnie i co najwa¿niejsze dzia³a Bardzo polecam

2020-05-25 13:40:03 krzysiek

Déblocage Samsung G318H - Z powodu mojej niefrasobliwo¶ci musia³em skontaktowaæ siê z serwisem pomocy. B³yskawiczna odpowied¼, pe³na profesjonalizmu obs³uga. Wszystko dzia³a prawid³owo - bardzo polecam

2020-05-24 21:56:11 Arek

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Szybko i sprawnie , dziêkuje i polecam.