Déblocage des Nokia bloqué sur le réseau ERA GSM Pologne


Déblocage des Nokia bloqué sur le réseau ERA GSM PologneLe service permet le déblocage du code de verrouillage opérateur de tous les Nokia du réseau Era GSM Pologne par le code. Nous desservons tous les modèles existant dans ce réseau. C'est la méthode la plus sûre pour le déblocage du verrouillage opérateur sans aucune intervention dans le mobile.

Commenté

2018-10-18 14:04:17 Grzegorz

Déblocage Nokia Lumia 520 - Zamówienie zrealizowane b³yskawicznie. Gor±co polecam. 100% pewno¶ci. Pozdrawiam.

2016-10-05 16:29:46 Maciej

Déblocage Nokia 6303 Classic - Przes³any kod zadzia³a³ bez problemów. Oczekiwanie na kod jednak zbyt d³ugie (cztery dni).

2016-03-09 15:10:06 Artur

Déblocage Nokia 206 - Polecam. Wszystko dzia³a ok

2015-08-26 20:35:18 Anita

Déblocage Nokia C5 - Wszystko dzia³a poprawnie. Nie do koñca umia³am sobie poradziæ z odblokowaniem, ale konsultant zaraz po otrzymaniu maila zaoferowa³ swoj± pomoc i to bardzo mi siê spodoba³o. Czas oczekiwania na kod zdecydowanie d³u¿szy ni¿ podany jako "orientacyjny"-prawie 3 doby.

2015-08-25 17:08:56 wojtek

Déblocage Nokia C2-01 - Ten serwis dzia³a - kod przyszed³ po 24 godz. Mia³em problem bo telefon napisa³ "B³êdny kod" ale zaakceptowa³ kartê z obcej sieci - czyli simlock zdjêty. W krytycznym momencie pomóg³ b³yskawiczny mail z podpowiedzi± co zrobiæ. Jednym s³owem: ok,

2015-03-06 20:51:54 JAROS£AW

Déblocage Nokia N8 - WSZYSTKO OK POLECAM

2014-11-27 21:37:28 Dariusz

Déblocage Nokia E52 - Jest OK - dzia³a bez problemu czas od wp³aty do kodu oko³o 4,5 godz. po wprowadzeniu kodu pojawia siê B£ÊDNY KOD ale czytaj±c wcze¶niejsze komentarze by³em na to przygotowany - wy³±czenie i wyjêcie baterii i ¶miga . Wielkie dziêki POLECAM

2014-08-21 18:08:00 Jan

Déblocage Nokia N95 - Serwis godny polecenia.

2014-07-11 17:39:13 Monika

Déblocage Nokia Asha 302 - Us³uga expresowa, w dwie godziny otrzyma³am kod do odblokowania. Polecam.

2014-05-28 20:11:42 Wojciech

Déblocage Nokia E90 - Doskona³y kontakt, pe³en profesjonalizm. Zdecydowanie polecam.

2014-05-07 17:28:21 £ukasz Wójcik

Déblocage Nokia C5 - Szybko i profesjonalnie. 100% satysfakcji ;)

2014-04-28 18:12:24 Tomasz

Déblocage Nokia C5-03 - Us³uga wykonano szybko i sprawnie. Wszystko dzia³a ju¿ za pierwszym wpisaniem kodu. Brawo. Polecam.

2013-11-04 20:54:00 Atacualpa

Déblocage Nokia Lumia 610 - ¦wietna obs³uga , deklarowany czas oczekiwania jak najbardziej polecam .

2013-10-17 13:09:13 Aleksander

Déblocage Nokia 7020 - Wszystko dzia³a

2013-10-16 21:00:04 Grzegorz

Déblocage Nokia C5 - Polecam. Czeka³em jeden dzieñ, ale kod przyszed³. Odblokowa³em po kilku próbach, ale kod dzia³a i jestem zadowolony z przebiegu ca³ego procesu. polecam

2013-10-02 18:57:32 Kazimierz

Déblocage Nokia Lumia 710 - Bardzo szybka obs³uga

2013-09-27 11:16:19 AA

Déblocage Nokia C5 - Kod dostarczony w ci±gu 24h. Pomimo tego, ¿e telefon wy¶wietli³ komunikat "Kod niepoprawny", simlock zosta³ zdjêty (telefon dzia³a z obc± kart±). Polecam

2013-09-07 12:32:22 KRYSTIAN

Déblocage Nokia 7230 - sprostowanie przepraszam wszystko ok. kod dza³a moje nie dopatrzenie

2013-08-20 10:27:35 Krzysztof

Déblocage Nokia Lumia 800 - Zamówienie zrealizowane, ale trochê d³ugo to trwa³o.

2013-08-07 01:30:02 damian

Déblocage Nokia 5130 XpressMusic - 100% satysfakcji szybko niedrogo i bezproblemowo szczerze polecam i dziêkujê

2013-07-30 13:45:12 Sylwia

Déblocage Nokia C6 - Wszystko w expresowym tempie. Jestem w 100% zadowolona.

2013-07-23 16:12:21 Leszek

Déblocage Nokia 6303I - Po wpisaniu, zgodnie z podan± instrukcj±, dostarczonego kodu pojawi³ sie komunikat "b³êdny kod". Nie przej±³em siê nim i zainstalowa³em kartê sim. Zadzia³a³o bez zarzutu Polecam firmê The best

2013-07-03 09:40:37 Tomasz

Déblocage Nokia C5 - Wszystko zadzia³a³o, kod poprawny, simlock do C5 zdjêty, szybka reakcja na emaila i przes³anie kodu gdy minê³o 48 godzin , dodatkowe wsparcie szybko udzielone gdy telefon wy¶wietli³ dziwny komunikat, choæ kod zadzia³a³ od razu. Polecam.

2013-06-01 14:37:11 Bartlomiej

Déblocage Nokia 2700 Classic - Po wprowadzeniu otrzymanego kodu, telefon pokaza³ komunikat "b³êdny kod", wprowadzi³em jeszcze raz i to samo. Pod³±czy³em telefon przez kabel USB i uruchomi³em "read info" a tu informacja, ¿e telefon jest odblokowany. Podsumowuj±c, kod odblokowuj±cy zadzia³a³ tyle, ¿e telefon zareagowa³ niezupe³nie zgodnie z instrukcj±...:). Generalnie polecam

2013-04-28 13:52:49 Marek

Déblocage Nokia E52 - Polecam Kod dotar³ szybko, skutecznie zadzia³a³ i na dodatek otrzymalem fachow± wskazówkê, jak post±piæ z nietypowymi komunikatami telefonu.

2013-04-23 17:56:21 Anna

Déblocage Nokia 6303 Classic - Kod otrzymany szybciej ni¿ oczekiwa³am, bez problemu odblokowa³ moj± Nokiê 6303c. Dodatkowy plus za bardzo dobry kontakt i szybk± poradê, która pozwoli³a mi unikn±æ dodatkowych kosztów. POLECAM

2013-03-29 15:35:07 Marcin

Déblocage Nokia E51 - Dziêkujê za pomoc i profesjonalne podej¶cie do obs³ugi klienta, Polecam

2013-02-22 16:18:50 grzegorz

Déblocage Nokia E52 - Mo¿na wy³±czyæ ograniczenia karty.Telefon wy¶wietla³ inne komendy jak w instrukcji, ale kod zadzia³a³.

2013-02-13 11:03:14 Marek

Déblocage Nokia E52 - Wszystko dzia³a tak jak powinno, a w razie problemów jest dobry kontakt.

2013-01-05 13:30:10 Wojciech

Déblocage Nokia 6303 Classic - Dosta³em kod po 2 dniach i wszystko dzia³a polecam

2013-01-02 17:49:43 Rafa³

Déblocage Nokia 6303 Classic - wszystko szybko sprawnie i bez problemów. ³atwy sposób zap³aty i ekspresowa realizacja zamówienia

2012-12-04 19:51:11 Monika

Déblocage Nokia 6303I - Witam za pierwszym razem mia³am ma³e problemy z odblokowaniem telefonu, ale dok³adne rady pana w odpowiedzi na moje maile pozwoli³y doprowadziæ operacjê do koñca Polecam

2012-10-17 15:34:04 Jêdrzej

Déblocage Nokia 6300 - Dobry kontakt, kod dosta³em w 48h i pomimo i¿ nie by³em w stanie odblokowaæ ani zdalnie ani przez kabel to zosta³em skierowany do sklepu w Poznaniu gdzie bez dodatkowych op³at simlock zosta³ usuniêty. Polecam

2012-10-10 20:30:04 Marcin

Déblocage Nokia 5130c - Rewelacja Mia³em ma³y problem, napisa³em do Was i natychmiast otrzyma³em dodatkow± wskazówkê. Pe³ny profesjonalizm gor±co polecam innym niezdecydowanym :-)

2012-10-01 18:55:25 Marek

Déblocage Nokia C3-01 - Polecam serdecznie ten portal. Kod otrzyma³em po kilku godzinach. Co prawda nie uda³o siê zdj±c simlocka z klawiatury telefonu, ale za pomoc± kabla USB posz³o za pierwszym razem. Dziêkujê.

2012-09-22 17:19:57 S³awomir

Déblocage Nokia 3110 Classic - Jestem z Warszawy

2012-09-11 10:17:59 S³awomir

Déblocage Nokia 6303 Classic - Wszystko ok. Uda³o siê odblokowaæ telefon za pomoc± kabelka. Jako¶æ serwisu bez zarzutu. Polecam.

2012-09-05 16:29:21 Edyta

Déblocage Nokia 6300 - Niestety, nie mogê dodaæ pozytywnego komentarza. Ograniczê siê tylko do: NIE DZIA£A

2012-09-03 09:41:38 Cezary

Déblocage Nokia E71 - Wszystko dzia³a ja nale¿y. Kod przys³any po 11 godzinach od dokonania p³atno¶ci. Co prawda po wpisaniu go wy¶wietli³ siê komunikat, ¿e kod jest nieprawid³owy, ale simlocka nie ma i wszystko gra. Polecam.

2012-08-26 14:11:01 Milith

Déblocage Nokia E52 - Witam Mimo wy¶wietlenia informacji o b³êdnym kodzie, po ponownym uruchomieniu telefonu wszystko dzia³a jak trzeba. Polecam

2012-07-25 17:15:42 tomasz

Déblocage Nokia Lumia 710 - Wszystko super dzia³a bez problemu

2012-07-12 13:16:00 Roman

Déblocage Nokia C2-01 - Firma rzetelna i profesjonalna..... POLECAM

2012-07-11 00:05:10 Marek

Déblocage Nokia C5 - Wszystko ok.

2012-07-05 16:55:23 SimSimSimSim

Déblocage Nokia 6303 Classic - Bardzo szybka rezlizacja. Kod zadzia³a³ po bardzo szybkiej poradzie oczywistej, czyli prosze w³o¿yæ inn± kartê sim poniewaz telfon wyswitli inny komunikat ni¿ na opisie wprowadzania kodu odblokowuj±cego. Polecam

2012-06-24 20:23:46 Adam

Déblocage Nokia 7230 - Wszystko w porz±dku.

2012-05-21 13:41:20 Robert

Déblocage Nokia C7 - Wszystko ok.

2012-05-10 17:33:11 joasia522

Déblocage Nokia 6300 - Bardzo udana transakcja, pomimo mojej nieporadno¶ci i problemu z odblokowaniem telefonu mog³am liczyæ na wsparcie oraz pomoc, bardzo fachow± i mi³±. Dziêkujê bardzo i gor±co polecam. Oczywi¶cie telefon jest odblokowany a ja szczê¶liwa.

2012-05-10 14:58:05 Artur

Déblocage Nokia E52 - Sprawnie i szybko.Troche trzeba by³o pokombinowaæ przez kabel USB..ale skutecznie .Polecam serwis

2012-05-10 09:36:30 tomasz

Déblocage Nokia N8 - gitara wszystko ¶miga jak talala

2012-04-23 18:01:07 Marek

Déblocage Nokia N8 - Po malutkich problemach wszystko posz³o OK i N8 zosta³a uwolniona :) Gor±co polecam simlock24.pl